Pinterest Youtube Twitter Facebook Instagram Trust pilot Close Plus Search Arrow Profile Profile colis-soigne Marker

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de geldende privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Andros Nederland BV. Struisenburgstraat 44, 3063 BR te Rotterdam. Onze contactgegevens zijn:

e-mail: info@bonnemaman.nl

telefoon: 010-2170123

2. Doel van dit reglement

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en alle overige personen waarmee wij contacten onderhouden.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens die uw identificatie mogelijk maken: titel, achternaam, voornaam, geboortedatum, factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer.

Sommige persoonsgegevens dient u verplicht in te vullen (velden gemarkeerd met een asterisk) omdat wij u anders niet van dienst kunnen zijn. 

 • Gegevens met betrekking tot uw aankopen (inclusief de lijst met gemaakte aankopen en de datum van aankopen).
 • Gegevens met betrekking tot uw deelname aan wedstrijden.
 • Gegevens met betrekking tot de geografische positie van de plaats van levering van de bestelling om het dichtstbijzijnde afleveradres te kunnen identificeren.

4. Waarom worden uw gegevens verzameld?

De verwerking van persoonsgegevens baseren wij op een wettelijke grondslag, zoals de uitvoering van een contract, wettelijke verplichtingen van ANDROS, legitieme belangen van ANDROS en, indien van toepassing, op uw toestemming. Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Deze grondslag is bijvoorbeeld van toepassing indien u geen klant van ons bent en u inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Als u de velden met een asterisk niet wilt invullen, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde services op de website en kan ANDROS mogelijk niet op uw verzoek reageren. Hieronder treft u een overzicht van de verwerkingen met daarbij de wettelijke grondslag.

Wettelijke basis

doelstellingen

Uitvoering van het contract

Het beheer van klantrelaties
Het uitvoeren van bestellingen
Management van terugtrekkingen
Management van leveringen
Management van claims

Opstellen van facturen
Boekhouding

Organisatie van spellen & wedstrijden

Toestemming

Lidmaatschap op onze nieuwsbrief
Commerciële prospectie per e-mail inclusief gerichte commerciële prospectie
Verzending van persoonlijke gegevens aan commerciële partners
Deelname aan wedstrijden of loterijen
Reageren op tevredenheidsenquêtes
Opvragen en publicatie van getuigenissen en meningen

Legitieme belangen van ANDROS: - om
onze klanten beter te leren kennen en hun aanbiedingen aan te bieden die naar onze mening aansluiten aan hun belangen;
- onze klantenkring ontwikkelen;
-beveiliging van onze website en bescherming van ons imago

Ontwikkeling van statistieken, analyses en commerciële enquêtes
Beheer van technische prospectie-operaties (inclusief technische operaties zoals standaardisatie, verrijking en ontdubbeling)
Selectie van personen op profiel voor loyaliteit, prospectie, polling-acties, test- en promotiediensten
Overdracht, verhuur of uitwisseling van klant- / prospectbestanden
Fraudepreventie en beheer van accountbeveiligingsmaatregelen
Beheer van meningen en opmerkingen over onze producten
Beheer van achterstallige betalingen en geschillen

Wettelijke verplichtingen

Beheer van verzoeken om uitoefening van rechten (recht van toegang, recht van oppositie, recht op beperking van de verwerking, enz.)
Vastlegging van verkregen instemmingen
Actualisering van prospectiedossiers met de telefonische oppositie lijst door de voor het beheer verantwoordelijke instantie

5. Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

Persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, verwerkt door:

 • De volgende services: de afdelingen binnen ANDROS die verantwoordelijke zijn voor e-commerce, marketing, logistiek, juridische zaken, consumentenrelaties en administratie/boekhouding.
 • externe dienstverleners waarbij wij de verwerking van persoonsgegevens hebben uitbesteed. In dat geval sluiten wij met deze derden verwerkersovereenkomsten teneinde de correcte verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.
 • gerechtsdeurwaarders en ministeriële ambtenaren in het kader van rechtshulp en vertegenwoordiging in den rechte in geval van geschillen;
 • gerechtelijke autoriteiten;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die bevoegd is tot een juridisch uitvoerbaar rechterlijke beslissing;
 • de organisatie die belast is met het beheer van de oppositielijst voor telefonische werving;
 • de commerciële partners van ANDROS als u dit uitdrukkelijk hebt aanvaard;
 • de organisatie die belast is met het beheer van de oppositielijst voor telefonische werving wanneer het telefoonnummer wordt verzameld voor commerciële prospectiedoeleinden.

 

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en worden vervolgens verwijderd.

De belangrijkste bewaartermijnen zijn de volgende:

doelstellingen

Bewaartermijnen

Uitvoering van bestellingen, leveringen, intrekkingen

7 jaar na de totstandkoming van het contract.

Factuurbeheer

7 jaar als boekhoudkundig document

Commerciële prospectie

3 jaar na je laatste contact

Beheer van geschillen

Duur van verkrijging van wettelijk voorschrift.
In geval van gerechtelijke stappen, gegevensbewaring tot 5 jaar na het einde van de gerechtelijke procedure (wanneer een beslissing definitief is geworden)

Cookies

13 maanden

7. Hoe werken de gerichte aanbiedingen die u worden aangeboden?

Als u klant van ons bent of u kenbaar heeft gemaakt dat u informatie van ons wenst te ontvangen, kunnen wij u regelmatig gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie toezenden over onderwerpen waarvan wij menen dat u daarin bent geïnteresseerd.  U hebt te allen tijde de mogelijkheid om aan te geven dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen. Onder iedere e-mail staat een opt-out mogelijkheid. Als u daarvan gebruik maakt zullen wij u uit onze mailinglijst verwijderen en ontvangt u van ons geen commerciële e-mails meer.

8. Worden uw gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

Uw persoonlijke gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen in het kader van de dienstverlening door onze onderaannemers. In dit geval zorgt ANDROS voor toezicht op de bindende contracten met de onderaannemers, in overeenstemming met wettelijke en regelgevende bepalingen.

Deze overdrachten worden met name omgeven door passende garanties om hun veiligheid te waarborgen. Deze laatsten kunnen derhalve gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie met betrekking tot het niveau van gegevensbescherming van een land.

Bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit zijn overdrachten onderworpen aan de naleving van standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

9. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende voorschriften op de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om de verwerking en een recht om bezwaar te maken tegen verwerking, een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot de opslag, verwijdering en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar via email info@bonnemaman.nl (met als onderwerptitel Bonne Maman E-boutique) of door een brief te sturen aan Andros Nederland BV., t.a.v. Bonne Maman E-boutique, Struisenburgstraat 44. Wij kunnen u vragen om u eerst te identificeren door middel van toezending van uw identiteitsbewijs.

De uitoefening van een van uw rechten kan worden geweigerd als uw verzoek naar onze mening niet voldoet aan de wettelijke eisen. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

U hebt altijd het om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens niet voldoet aan de wet.

10. Hoe worden de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd?

ANDROS verbindt zich ertoe alle fysieke (beveiliging van toegang tot gebouwen, beheer van autorisaties, materiaalbeveiliging, enz.) en logische maatregelen (antivirus, wachtwoordbeveiliging, beveiliging van stromen, anonimisering) te implementeren. , codering, traceerbaarheid van gegevens, enz.) die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Even geduld...